Ορυχεία, λατομεία και εργοστάσια τσιμέντου

Η Selectarc έχει αναπτύξει μια ολόκληρη σειρά προϊόντων συγκόλλησης ειδικά για τη συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε αυτές τις βιομηχανίες.

Τα προϊόντα Selectarc συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του TCO (Total Cost of Ownership) του εξοπλισμού, δηλαδή στη βελτιστοποίηση της τιμής κόστους ανά τόνο παραγόμενου.

Η καλή εργασιμότητα του προϊόντος, τα υψηλά χαρακτηριστικά συγκόλλησης, η χαμηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο και οι υψηλές μηχανικές ιδιότητες είναι παράγοντες που η Selectarc έχει κατακτήσει στις διαδικασίες κατασκευής προϊόντων πλήρωσης και μπορεί να εγγυηθεί.